skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficient Asynchronous Verifiable Secret Sharing and Multiparty Computation

Patra, Arpita ; Choudhury, Ashish ; Pandu Rangan, C.

Journal of Cryptology, 2015, Vol.28(1), pp.49-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-2790 ; E-ISSN: 1432-1378 ; DOI: 10.1007/s00145-013-9172-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...