skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automatic extraction of roads from aerial images based on scale space and snakes

Laptev, I. ; Mayer, H. ; Lindeberg, T. ; Eckstein, W. ; Steger, C. ; Baumgartner, A.

Machine Vision and Applications, 2000, Vol.12(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-8092 ; E-ISSN: 1432-1769 ; DOI: 10.1007/s001380050121

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...