skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coupling factor 6-induced activation of ecto-F 1 F o complex induces insulin resistance, mild glucose intolerance and elevated blood pressure in mice

Osanai, T. ; Tanaka, M. ; Magota, K. ; Tomita, H. ; Okumura, K.

Diabetologia, 2012, Vol.55(2), pp.520-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-186X ; E-ISSN: 1432-0428 ; DOI: 10.1007/s00125-011-2341-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...