skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flexible Architecture Design for H.265/HEVC Inverse Transform

Pastuszak, Grzegorz

Circuits, Systems, and Signal Processing, 2015, Vol.34(6), pp.1931-1945 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-081X ; E-ISSN: 1531-5878 ; DOI: 10.1007/s00034-014-9933-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...