skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Entfernung von Schwermetallen aus einem Boden mit hohem Schluffanteil
Extraction of heavy metals from soil with a high silt content

Schuster, Michael ; Sandor, Kerstin ; Müller, Jens

Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung, 1998, Vol.10(2), pp.99-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0934-3504 ; E-ISSN: 1865-5084 ; DOI: 10.1007/BF03037666

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...