skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

25 Jahre Mykotoxin-Workshop
25 years Mycotoxin workshop

Gareis, M.

Mycotoxin Research, 2003, Vol.19(2), pp.95-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7888 ; DOI: 10.1007/BF02942945

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...