skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards user-friendly audio creation

Picard, Cécile ; Frisson, Christian ; Vanderdonckt, Jean ; Tardieu, Damien ; Dutoit, Thierry

Proceedings of the 5th Audio Mostly Conference, 15 September 2010, pp.1-4

ISBN: 9781450300469 ; ISBN: 1450300464 ; DOI: 10.1145/1859799.1859820

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...