skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Schwermetalle in niederländischen Gemüsen und in inländischem und importiertem Obst
Heavy metals in vegetables grown in the Netherlands and in domestic and imported fruits

Ellen, Geert ; Loon, Johannes ; Tolsma, Kars

Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung, 1990, Vol.190(1), pp.34-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-3026 ; E-ISSN: 1438-2385 ; DOI: 10.1007/BF01188261

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...