skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Morphology of surface crystallites on amorphous Fe 87 Zr 7 B 5 Cu 1

Ayers, J. ; Konnert, J. ; Dantonio, P. ; Pattnaik, A. ; Vold, C. ; Jones, H.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(18), pp.4492-4506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153054

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...