skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Magnetic properties and surface crystallization induced by selective oxidation in Fe-B-Si amorphous alloy

Morito, N. ; Suzuki, T. ; Maeda, C. ; Yamashita, T. ; Kitano, Y.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(12), pp.5166-5172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00580146

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...