skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metastable MC phase in melt-quenched Fe-C-V and Fe-C-V-(Cr or Mo) alloys — mechanical properties and powder-forming tendency by comminution

Inoue, A. ; Harakawa, Y. ; Oguchi, M. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(4), pp.1310-1320 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00553269

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...