skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Schwermetallbestimmung (Pb, Cd, Hg) in Klärschlämmen ohne chemischen Aufschluß mit der Zeeman-Atomabsorptionsspektroskopie
Determination of heavy metals (Pb, Cd, Hg) in sewage sludge using Zeeman AAS without chemical decomposition

Kurfürst, U. ; Rues, B.

Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 1981, Vol.308(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-1152 ; E-ISSN: 1618-2650 ; DOI: 10.1007/BF00487824

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...