skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antifouling Surfaces and Materials: From Land to Marine Environment

Zhou, Feng;; Zhou, Feng

ISBN: 978-3-662-45203-5 ; E-ISBN: 978-3-662-45204-2 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45204-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...