skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flow Web: a graph based user interface for 3D flow field exploration

Xu, Lijie ; Shen, Han-Wei

Proceedings of SPIE, 17 January 2010, Vol.7530(1), pp.75300F-75300F-12

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.838659

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...