skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Region-of-interest-based ultra-low-bit-rate video coding

Chien, Wei-Jung ; Sadaka, Nabil G ; Abousleman, Glen P ; Karam, Lina J

Proceedings of SPIE, 03 April 2008, Vol.6978(1), pp.69780C-69780C-9

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.778216

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...