skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Grasping microscopic objects by an optical trapping system controlled by five finger tips

Park, In-Yong ; Hwang, Sun-Uk ; Song, Je-Hoon ; Lee, Yong-Gu

Proceedings of SPIE, 18 August 2005, Vol.5930(1), pp.59301Z-59301Z-6

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.616379

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...