skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immersive telepresence system using high-resolution omnidirectional movies and a locomotion interface

Ikeda, Sei ; Sato, Tomokazu ; Kanbara, Masayuki ; Yokoya, Naokazu

Proceedings of SPIE, 21 May 2004, Vol.5291(1), pp.472-479

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.526538

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...