skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances of handwritten Chinese character recognition and its application in multimodal interface

Wang, Yue ; Pu, Jiantao ; Chen, Wenguang ; Wang, Heng

Proceedings of SPIE, 24 September 2001, Vol.4554(1), pp.113-117

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.441657

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...