skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

VirtualExplorer: a plugin-based virtual reality framework

Kuester, Falko ; Hamann, Bernd ; Joy, Kenneth I

Proceedings of SPIE, 22 June 2001, Vol.4297(1), pp.436-442

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.430844

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...