skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface representations for image understanding

Puscar, Michael A. J ; Hoogs, Anthony J

Proceedings of SPIE, 26 February 1997, Vol.2962(1), pp.171-179

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.267822

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...