skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PACS/HIS integration in handling and viewing ICU images generated by a phosphorplate scanner

Bellon, Erwin ; Feron, Michel ; Van Den Bosch, Bart ; Houtput, Wilfried ; Vanautgaerden, Mark ; Verschakelen, Johny ; Baert, Albert L ; Suetens, Paul ; Marchal, Guy

Proceedings of SPIE, 01 May 1996, Vol.2711(1), pp.126-136

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.239240

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...