skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Matching images from digital modalities to exams scheduled via RIS or PACS

Reynolds, R. Anthony ; Strickland, Nicola H ; Bruckner, Philip M ; Mayer, Robert M ; Niggemann, Mark

Proceedings of SPIE, 12 May 1995, Vol.2435(1), pp.340-346

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.208794

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...