skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rethinking camera user interfaces

Brewster, Stephen ; Mcadam, Christopher ; Mcdonald, James ; Maciver, James

29 December 2011, Vol.8299, pp.82990K-82990K-9

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819489463 ; ISBN: 0819489468 ; DOI: 10.1117/12.907477

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...