skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simplified user interface for CFHT's adaptive optics system

Thomas, James ; Rigaut, Francois J ; Arsenault, Robin

17 October 1997, Vol.3126, pp.135-143

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819425485 ; ISBN: 0819425486 ; DOI: 10.1117/12.279036

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...