skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SURFを用いたView Based Navigationの位置分解能の向上(ITS画像処理,映像メディア,視覚及び一般)

萩原, 良信 ; 今村, 弘樹 ; 崔, 龍雲 ; 渡辺, 一弘 ; Hagiwara, Yoshinobu ; Imamura, Hiroki ; Choi, Yongwoon ; Watanabe, Kazuhiro

映像情報メディア学会技術報告, 2011, Vol.35.9(0), pp.239-244

ISSN: 1342-6893 ; DOI: 10.11485/itetr.35.9.0_239

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...