skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural similarity-based ranking of stereo algorithms for dynamic adaptation in real-time robot navigation

U. Raghavendra; Krishnamoorthi Makkithaya; A.K. Karunakar

Int. J. of Computational Vision and Robotics, 2014, Vol 4 Issue 4, pp 281 - 293 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-9131 ; E-ISSN: 1752-914X ; DOI: 10.1504/IJCVR.2014.065567

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...