skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Technologies for Arsenic Removal from Water: Current Status and Future Perspectives

Nicomel, Nina Ricci ; Leus, Karen ; Folens, Karel ; Van Der Voort, Pascal ; Du Laing, Gijs; Naidu, Ravi (editor) ; Rahman, Mohammad Mahmudur (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph13010062 ; PMCID: 4730453 ; PMID: 26703687

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...