skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Relationship of Body Mass Index to Percutaneous Coronary Intervention Outcomes: Does the Obesity Paradox Exist in Contemporary Percutaneous Coronary Intervention Cohorts? Insights From the British Cardiovascular Intervention Society Registry: Does the Obesity Paradox Exist in Contemporary Percutaneous Coronary Intervention Cohorts? Insights From the British Cardiovascular Intervention Society Registry

Holroyd, Eric W. ; Sirker, Alex ; Kwok, Chun Shing ; Kontopantelis, Evangelos ; Ludman, Peter F. ; De Belder, Mark A. ; Butler, Robert ; Cotton, James ; Zaman, Azfar ; Mamas, Mamas A.

JACC: Cardiovascular Interventions, 10 July 2017, Vol.10(13), pp.1283-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-8798 ; DOI: 10.1016/j.jcin.2017.03.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...