skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Finding Places: HCI Platform for Public Participation in Refugees’ Accommodation Process

Noyman, Ariel ; Holtz, Tobias ; Kröger, Johannes ; Noennig, Jörg Rainer ; Larson, Kent

Procedia Computer Science, 2017, Vol.112, pp.2463-2472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1877-0509 ; DOI: 10.1016/j.procs.2017.08.180

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...