skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wild-type levels of the mouse Forkhead Box f1 gene are essential for lung repair.(Abstract)

Kalinichenko, Vladimir V. ; Zhou, Yan ; Shin, Brian ; Stolz, Donna Beer ; Watkins, Simon C. ; Whitsett, Jeffrey A. ; Costa, Robert H.

The American Journal of Physiology, June, 2002, Vol.282(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9513

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...