skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Simultaneous Sonar Beacon Localization & AUV Navigation

Becker, Carlos ; Ribas, David ; Ridao, Pere

IFAC Proceedings Volumes, 2012, Vol.45(27), pp.200-205

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20120919-3-IT-2046.00034

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...