skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Negotiated Settlements

Cotton, James

Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction, 05/2013, Vol.5(2), pp.57-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-4162 ; E-ISSN: 1943-4170 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...