skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mini VREM project (mini virtual reality enhanced mannequin)

Semeraro, F ; Frisoli, A ; Bergamasco, M ; Cerchiari, E.L

Resuscitation, December 2010, Vol.81(2), pp.S106-S106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9572 ; E-ISSN: 1873-1570 ; DOI: 10.1016/j.resuscitation.2010.09.431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...