skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of Continuous kinaesthetic feedback based on tendon vibration on Motor Imagery BCI performance

Barsotti, M. ; Leonardis, D. ; Vanello, N. ; Bergamasco, M. ; Frisoli, A.

IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2017, pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1534-4320 ; E-ISSN: 1558-0210 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TNSRE.2017.2739244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...