skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of fungal laccase fused with cellulose-binding domain to develop low-lignin rice plants

Furukawa, Toru ; Sawaguchi, Chiho ; Watanabe, Aiko ; Takahashi, Maki ; Nigorikawa, Mutsumi ; Furukawa, Kayoko ; Iimura, Yosuke ; Kajita, Shinya ; Oguchi, Taichi ; Ito, Yukihiro ; Sonoki, Tomonori

Journal of Bioscience and Bioengineering, 11/2013, Vol.116(5), pp.616-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2013.05.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...