skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nuclear lipid droplets: A novel nuclear domain

Layerenza, J.P ; González, P ; García de Bravo, M.M ; Polo, M.P ; Sisti, M.S ; Ves-Losada, A

BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids, February 2013, Vol.1831(2), pp.327-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-1981 ; E-ISSN: 1879-2618 ; DOI: 10.1016/j.bbalip.2012.10.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...