skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-entropy Al0.3CoCrFeNi alloy fibers with high tensile strength and ductility at ambient and cryogenic temperatures

Li, Dongyue ; Li, Chengxin ; Feng, Tao ; Zhang, Yidong ; Sha, Gang ; Lewandowski, John J ; Liaw, Peter K ; Zhang, Yong

Acta Materialia, 15 January 2017, Vol.123, pp.285-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2016.10.038

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...