skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multiaperture telecentric lens for 3D reconstruction

Kim, Jun-Sik ; Kanade, Takeo

Optics letters, 01 April 2011, Vol.36(7), pp.1050-2 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1539-4794 ; PMID: 21478979 Version:1 ; DOI: 10.1364/OL.36.001050

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...