skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lessons learned: Evaluating visualizations for occluded objects in handheld augmented reality

Dey, Arindam ; Sandor, Christian

International Journal of Human - Computer Studies, October-November 2014, Vol.72(10-11), pp.704-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2014.04.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...