skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ethically Responsible Knowledge Organization Systems: Towards an Intercultural User Interface

Tran, Quoc-Tan

ZIN. Issues in Information Science. Information Studies, 10 December 2017, Vol.55, no. 2 (110), pp.16-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0324-8194 ; E-ISSN: 2392-2648

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...