skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Context-based User Stereotype Model for Mobile User Interfaces in Health Care Applications

Alnanih, Reem ; Ormandjieva, Olga ; Radhakrishnan, T.

Procedia Computer Science, 2013, Vol.19, C, pp.1020-1027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18770509 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2013.06.142

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...