skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measuring technical efficiency of Chinese nonferrous metals enterprises on a background of industry consolidation

Wei, Ping ; Tang, Hui-Quan ; Chen, Yao ; Chen, Xiao-Hong

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, September 2013, Vol.23(9), pp.2797-2806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62800-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...