skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Total concentrations and different fractions of heavy metals in sewage sludge from Guangzhou, China

Liu, Jing-Yong ; Sun, Shui-Yu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2397-2407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62747-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...