skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructure and properties of Cu/Al joints brazed with Zn–Al filler metals

Ji, Feng ; Xue, Song-Bai ; Lou, Ji-Yuan ; Lou, Yin-Bin ; Wang, Shui-Qing

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, February 2012, Vol.22(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61172-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...