skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strengthening and stress drop of ultrafine grain aluminum after annealing

Ren, Jiang-Wei ; Shan, Ai-Dang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(11), pp.2139-2142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60431-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...