skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design of optimum solid oxide membrane electrolysis cells for metals production

Guan, Xiaofei ; Pal, Uday B.

Progress in Natural Science: Materials International, December 2015, Vol.25(6), pp.591-594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0071 ; DOI: 10.1016/j.pnsc.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...