skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of air drying on speciation of heavy metals in flooded rice paddies

Wang, Bao ; Huang, Biao ; Qi, Yan Bing ; Hu, Wen You ; Sun, Wei Xia

Chinese Chemical Letters, November 2012, Vol.23(11), pp.1287-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8417 ; DOI: 10.1016/j.cclet.2012.09.023

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...