skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vertical distribution pattern and ecological risk assessment of heavy metals in a sediment core from Pumoyum Co, Tibet

Xie, Ting ; Luo, Dong-Xia ; Yang, Rui-Qiang

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, November 2014, Vol.35(11), pp.4135-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 25639086 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...