skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...