skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Material constraints to popular imaginaries: The extractive economy and resource nationalism in Bolivia

Kohl, Benjamin ; Farthing, Linda

Political Geography, May 2012, Vol.31(4), pp.225-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2012.03.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...